COMMISSIE VERKEER

Commissieleden: Addy Janssens (contactpersoon), Brenny van Groesen, Vacant commissielidmaatschap (zie werkwijze)

Doelstelling:
In overeenstemming met de algemene doelstelling en uitgangspunten van de Stichting Dorpsraad Wagenberg, echter specifiek gericht op verkeersaspecten en verkeersproblematiek, zet de commissie zich in voor het behartigen van de belangen van de inwoners bij de gemeente en organisaties die behulpzaam kunnen zijn om de doelstelling te verwezenlijken. Dit ter bevordering en verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat van het dorp waarbij identiteit en het karakter van het dorp behouden dienen te blijven.
Uitgangspunten m.b.t. doelstelling:
Om invulling en uitvoering te kunnen geven aan genoemde doelstelling wil de verkeerscommissie werken vanuit de volgende uitgangs- en aandachtspunten:

  • Verkeersveiligheid
  • Bereikbaarheid (Openbaar vervoer, Landbouw-, Bouw- en Vrachtverkeer)
  • Overlast / Handhaving
  • Recreatief verkeer
  • Communicatie met Gemeente en Inwoners.

Werkwijze:
De commissie is nog relatief nieuw in de huidige vorm en samenstelling, zoekt nog een of twee leden en is voornemens invulling te geven aan de doelstelling en uitgangspunten door:

  • Actief contact houden met inwoners inzake verkeersaangelegenheden en aspecten daarvan
  • Actief en op regelmatige basis contact houden met de gemeente e/o periodiek overleg over voortgang en actuele informatie met Wethouder en co√∂rdinator projecten
  • Toepassen van oplossingsgerichte systematische aanpak van onderwerpen door het in kaart brengen van de stand van zaken per item o.b.v. knelpunten, aandachtspunten, mogelijke verbeterpunten en toekomstige ontwikkelingen e/o meerjarenvisie.